Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FLY | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  fly


Nepravidelné sloveso a minulý čas fly

A1 Preklad: letieť

Infinitív

fly

[flaɪ]

Minulý čas

flew

[fluː]

Príčastie minulé

flown

[fləʊn]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

outflew

outflown

overflew

overflown

test-flew

test-flown


Časovanie nepravidelného slovesa [fly]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
fly 
you
fly 
he/she/it
flies 
we
fly 
you
fly 
they
fly 

Prítomný priebehový

I
am flying 
you
are flying 
he/she/it
is flying 
we
are flying 
you
are flying 
they
are flying 

Minulý čas

I
flew 
you
flew 
he/she/it
flew 
we
flew 
you
flew 
they
flew 

Minulý priebehový

I
was flying 
you
were flying 
he/she/it
was flying 
we
were flying 
you
were flying 
they
were flying 

Predrítomný čas

I
have flown 
you
have flown 
he/she/it
has flown 
we
have flown 
you
have flown 
they
have flown 

Predprítomný čas priebehový

I
have been flying 
you
have been flying 
he/she/it
has been flying 
we
have been flying 
you
have been flying 
they
have been flying 

Predminulý

I
had flown 
you
had flown 
he/she/it
had flown 
we
had flown 
you
had flown 
they
had flown 

Predminulý priebehový

I
had been flying 
you
had been flying 
he/she/it
had been flying 
we
had been flying 
you
had been flying 
they
had been flying 

Budúce

I
will fly 
you
will fly 
he/she/it
will fly 
we
will fly 
you
will fly 
they
will fly 

Budúce priebehový

I
will be flying 
you
will be flying 
he/she/it
will be flying 
we
will be flying 
you
will be flying 
they
will be flying 

Predbudúci

I
will have flown 
you
will have flown 
he/she/it
will have flown 
we
will have flown 
you
will have flown 
they
will have flown 

Predbudúci priebehový

I
will have been flying 
you
will have been flying 
he/she/it
will have been flying 
we
will have been flying 
you
will have been flying 
they
will have been flying 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [fly]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would fly 
you
would fly 
he/she/it
would fly 
we
would fly 
you
would fly 
they
would fly 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be flying 
you
would be flying 
he/she/it
would be flying 
we
would be flying 
you
would be flying 
they
would be flying 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have flown 
you
would have flown 
he/she/it
would have flown 
we
would have flown 
you
would have flown 
they
would have flown 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been flying 
you
would have been flying 
he/she/it
would have been flying 
we
would have been flying 
you
would have been flying 
they
would have been flying 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [fly]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
fly 
you
fly 
he/she/it
fly 
we
fly 
you
fly 
they
fly 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
flew 
you
flew 
he/she/it
flew 
we
flew 
you
flew 
they
flew 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had flown 
you
had flown 
he/she/it
had flown 
we
had flown 
you
had flown 
they
had flown 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [fly]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
fly 
you
Let´s fly 
he/she/it
fly 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [fly]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
flying 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
flown 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [fly]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

fly about

fly around

fly away

fly by

fly in

fly off

fly out

fly pastNepravidelné slovesá