Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas HIDE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  hide


Nepravidelné sloveso a minulý čas hide

B1 Preklad: schovať (sa)

Infinitív

hide

[haɪd]

Minulý čas

hid

[hɪd]

Príčastie minulé

hidden

hid *

[hɪdn]
[hɪd]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektochČasovanie nepravidelného slovesa [hide]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
hide 
you
hide 
he/she/it
hides 
we
hide 
you
hide 
they
hide 

Prítomný priebehový

I
am hiding 
you
are hiding 
he/she/it
is hiding 
we
are hiding 
you
are hiding 
they
are hiding 

Minulý čas

I
hid 
you
hid 
he/she/it
hid 
we
hid 
you
hid 
they
hid 

Minulý priebehový

I
was hiding 
you
were hiding 
he/she/it
was hiding 
we
were hiding 
you
were hiding 
they
were hiding 

Predrítomný čas

I
have hidden 
you
have hidden 
he/she/it
has hidden 
we
have hidden 
you
have hidden 
they
have hidden 

Predprítomný čas priebehový

I
have been hiding 
you
have been hiding 
he/she/it
has been hiding 
we
have been hiding 
you
have been hiding 
they
have been hiding 

Predminulý

I
had hidden 
you
had hidden 
he/she/it
had hidden 
we
had hidden 
you
had hidden 
they
had hidden 

Predminulý priebehový

I
had been hiding 
you
had been hiding 
he/she/it
had been hiding 
we
had been hiding 
you
had been hiding 
they
had been hiding 

Budúce

I
will hide 
you
will hide 
he/she/it
will hide 
we
will hide 
you
will hide 
they
will hide 

Budúce priebehový

I
will be hiding 
you
will be hiding 
he/she/it
will be hiding 
we
will be hiding 
you
will be hiding 
they
will be hiding 

Predbudúci

I
will have hidden 
you
will have hidden 
he/she/it
will have hidden 
we
will have hidden 
you
will have hidden 
they
will have hidden 

Predbudúci priebehový

I
will have been hiding 
you
will have been hiding 
he/she/it
will have been hiding 
we
will have been hiding 
you
will have been hiding 
they
will have been hiding 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [hide]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would hide 
you
would hide 
he/she/it
would hide 
we
would hide 
you
would hide 
they
would hide 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be hiding 
you
would be hiding 
he/she/it
would be hiding 
we
would be hiding 
you
would be hiding 
they
would be hiding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have hidden 
you
would have hidden 
he/she/it
would have hidden 
we
would have hidden 
you
would have hidden 
they
would have hidden 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been hiding 
you
would have been hiding 
he/she/it
would have been hiding 
we
would have been hiding 
you
would have been hiding 
they
would have been hiding 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [hide]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
hide 
you
hide 
he/she/it
hide 
we
hide 
you
hide 
they
hide 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
hid 
you
hid 
he/she/it
hid 
we
hid 
you
hid 
they
hid 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had hidden 
you
had hidden 
he/she/it
had hidden 
we
had hidden 
you
had hidden 
they
had hidden 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [hide]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
hide 
you
Let´s hide 
he/she/it
hide 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [hide]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
hiding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
hidden 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá