Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas HIT | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  hit


Nepravidelné sloveso a minulý čas hit

A2 Preklad: udrieť

Infinitív

hit

[hɪt]

Minulý čas

hit

[hɪt]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

mishit

mishit

overhit

overhit

underhit

underhit


Časovanie nepravidelného slovesa [hit]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
hit 
you
hit 
he/she/it
hits 
we
hit 
you
hit 
they
hit 

Prítomný priebehový

I
am hitting 
you
are hitting 
he/she/it
is hitting 
we
are hitting 
you
are hitting 
they
are hitting 

Minulý čas

I
hit 
you
hit 
he/she/it
hit 
we
hit 
you
hit 
they
hit 

Minulý priebehový

I
was hitting 
you
were hitting 
he/she/it
was hitting 
we
were hitting 
you
were hitting 
they
were hitting 

Predrítomný čas

I
have hit 
you
have hit 
he/she/it
has hit 
we
have hit 
you
have hit 
they
have hit 

Predprítomný čas priebehový

I
have been hitting 
you
have been hitting 
he/she/it
has been hitting 
we
have been hitting 
you
have been hitting 
they
have been hitting 

Predminulý

I
had hit 
you
had hit 
he/she/it
had hit 
we
had hit 
you
had hit 
they
had hit 

Predminulý priebehový

I
had been hitting 
you
had been hitting 
he/she/it
had been hitting 
we
had been hitting 
you
had been hitting 
they
had been hitting 

Budúce

I
will hit 
you
will hit 
he/she/it
will hit 
we
will hit 
you
will hit 
they
will hit 

Budúce priebehový

I
will be hitting 
you
will be hitting 
he/she/it
will be hitting 
we
will be hitting 
you
will be hitting 
they
will be hitting 

Predbudúci

I
will have hit 
you
will have hit 
he/she/it
will have hit 
we
will have hit 
you
will have hit 
they
will have hit 

Predbudúci priebehový

I
will have been hitting 
you
will have been hitting 
he/she/it
will have been hitting 
we
will have been hitting 
you
will have been hitting 
they
will have been hitting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [hit]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would hit 
you
would hit 
he/she/it
would hit 
we
would hit 
you
would hit 
they
would hit 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be hitting 
you
would be hitting 
he/she/it
would be hitting 
we
would be hitting 
you
would be hitting 
they
would be hitting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have hit 
you
would have hit 
he/she/it
would have hit 
we
would have hit 
you
would have hit 
they
would have hit 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been hitting 
you
would have been hitting 
he/she/it
would have been hitting 
we
would have been hitting 
you
would have been hitting 
they
would have been hitting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [hit]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
hit 
you
hit 
he/she/it
hit 
we
hit 
you
hit 
they
hit 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
hit 
you
hit 
he/she/it
hit 
we
hit 
you
hit 
they
hit 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had hit 
you
had hit 
he/she/it
had hit 
we
had hit 
you
had hit 
they
had hit 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [hit]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
hit 
you
Let´s hit 
he/she/it
hit 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [hit]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
hitting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
hit 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [hit]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

hit back

hit it off with

hit off

hit on

hit out

hit uponNepravidelné slovesá