Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas REBUILD | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  rebuild


Nepravidelné sloveso a minulý čas rebuild

B1

Infinitív

rebuild

[ˌriːˈbɪld]

Minulý čas

rebuilt

[ˌriːˈbɪlt]

Príčastie minulé

rebuilt

[ˌriːˈbɪlt]


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

build

[bɪld]

built

[bɪlt]

built

[bɪlt]


Časovanie nepravidelného slovesa [rebuild]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
rebuild 
you
rebuild 
he/she/it
rebuilds 
we
rebuild 
you
rebuild 
they
rebuild 

Prítomný priebehový

I
am rebuilding 
you
are rebuilding 
he/she/it
is rebuilding 
we
are rebuilding 
you
are rebuilding 
they
are rebuilding 

Minulý čas

I
rebuilt 
you
rebuilt 
he/she/it
rebuilt 
we
rebuilt 
you
rebuilt 
they
rebuilt 

Minulý priebehový

I
was rebuilding 
you
were rebuilding 
he/she/it
was rebuilding 
we
were rebuilding 
you
were rebuilding 
they
were rebuilding 

Predrítomný čas

I
have rebuilt 
you
have rebuilt 
he/she/it
has rebuilt 
we
have rebuilt 
you
have rebuilt 
they
have rebuilt 

Predprítomný čas priebehový

I
have been rebuilding 
you
have been rebuilding 
he/she/it
has been rebuilding 
we
have been rebuilding 
you
have been rebuilding 
they
have been rebuilding 

Predminulý

I
had rebuilt 
you
had rebuilt 
he/she/it
had rebuilt 
we
had rebuilt 
you
had rebuilt 
they
had rebuilt 

Predminulý priebehový

I
had been rebuilding 
you
had been rebuilding 
he/she/it
had been rebuilding 
we
had been rebuilding 
you
had been rebuilding 
they
had been rebuilding 

Budúce

I
will rebuild 
you
will rebuild 
he/she/it
will rebuild 
we
will rebuild 
you
will rebuild 
they
will rebuild 

Budúce priebehový

I
will be rebuilding 
you
will be rebuilding 
he/she/it
will be rebuilding 
we
will be rebuilding 
you
will be rebuilding 
they
will be rebuilding 

Predbudúci

I
will have rebuilt 
you
will have rebuilt 
he/she/it
will have rebuilt 
we
will have rebuilt 
you
will have rebuilt 
they
will have rebuilt 

Predbudúci priebehový

I
will have been rebuilding 
you
will have been rebuilding 
he/she/it
will have been rebuilding 
we
will have been rebuilding 
you
will have been rebuilding 
they
will have been rebuilding 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [rebuild]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would rebuild 
you
would rebuild 
he/she/it
would rebuild 
we
would rebuild 
you
would rebuild 
they
would rebuild 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be rebuilding 
you
would be rebuilding 
he/she/it
would be rebuilding 
we
would be rebuilding 
you
would be rebuilding 
they
would be rebuilding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have rebuilt 
you
would have rebuilt 
he/she/it
would have rebuilt 
we
would have rebuilt 
you
would have rebuilt 
they
would have rebuilt 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been rebuilding 
you
would have been rebuilding 
he/she/it
would have been rebuilding 
we
would have been rebuilding 
you
would have been rebuilding 
they
would have been rebuilding 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [rebuild]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
rebuild 
you
rebuild 
he/she/it
rebuild 
we
rebuild 
you
rebuild 
they
rebuild 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
rebuilt 
you
rebuilt 
he/she/it
rebuilt 
we
rebuilt 
you
rebuilt 
they
rebuilt 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had rebuilt 
you
had rebuilt 
he/she/it
had rebuilt 
we
had rebuilt 
you
had rebuilt 
they
had rebuilt 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [rebuild]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
rebuild 
you
Let´s rebuild 
he/she/it
rebuild 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [rebuild]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
rebuilding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
rebuilt 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá