Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas DWELL | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  dwell


Nepravidelné sloveso a minulý čas dwell

C1 Preklad: bývať, zdržiavať sa

Infinitív

dwell

[dwel]

Minulý čas

dwelled

dwelt

[dweld]
[dwelt]

Príčastie minulé

dwelled

dwelt

[dweld]
[dwelt]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

bedwelt
bedwelled

bedwelt
bedwelled

outdwelt
outdwelled

outdwelt
outdwelled


Časovanie nepravidelného slovesa [dwell]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
dwell 
you
dwell 
he/she/it
dwells 
we
dwell 
you
dwell 
they
dwell 

Prítomný priebehový

I
am dwelling 
you
are dwelling 
he/she/it
is dwelling 
we
are dwelling 
you
are dwelling 
they
are dwelling 

Minulý čas

I
dwelt; dwelled 
you
dwelt; dwelled 
he/she/it
dwelt; dwelled 
we
dwelt; dwelled 
you
dwelt; dwelled 
they
dwelt; dwelled 

Minulý priebehový

I
was dwelling 
you
were dwelling 
he/she/it
was dwelling 
we
were dwelling 
you
were dwelling 
they
were dwelling 

Predrítomný čas

I
have dwelt; dwelled 
you
have dwelt; dwelled 
he/she/it
has dwelt; dwelled 
we
have dwelt; dwelled 
you
have dwelt; dwelled 
they
have dwelt; dwelled 

Predprítomný čas priebehový

I
have been dwelling 
you
have been dwelling 
he/she/it
has been dwelling 
we
have been dwelling 
you
have been dwelling 
they
have been dwelling 

Predminulý

I
had dwelt; dwelled 
you
had dwelt; dwelled 
he/she/it
had dwelt; dwelled 
we
had dwelt; dwelled 
you
had dwelt; dwelled 
they
had dwelt; dwelled 

Predminulý priebehový

I
had been dwelling 
you
had been dwelling 
he/she/it
had been dwelling 
we
had been dwelling 
you
had been dwelling 
they
had been dwelling 

Budúce

I
will dwell 
you
will dwell 
he/she/it
will dwell 
we
will dwell 
you
will dwell 
they
will dwell 

Budúce priebehový

I
will be dwelling 
you
will be dwelling 
he/she/it
will be dwelling 
we
will be dwelling 
you
will be dwelling 
they
will be dwelling 

Predbudúci

I
will have dwelt; dwelled 
you
will have dwelt; dwelled 
he/she/it
will have dwelt; dwelled 
we
will have dwelt; dwelled 
you
will have dwelt; dwelled 
they
will have dwelt; dwelled 

Predbudúci priebehový

I
will have been dwelling 
you
will have been dwelling 
he/she/it
will have been dwelling 
we
will have been dwelling 
you
will have been dwelling 
they
will have been dwelling 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [dwell]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would dwell 
you
would dwell 
he/she/it
would dwell 
we
would dwell 
you
would dwell 
they
would dwell 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be dwelling 
you
would be dwelling 
he/she/it
would be dwelling 
we
would be dwelling 
you
would be dwelling 
they
would be dwelling 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have dwelt; dwelled 
you
would have dwelt; dwelled 
he/she/it
would have dwelt; dwelled 
we
would have dwelt; dwelled 
you
would have dwelt; dwelled 
they
would have dwelt; dwelled 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been dwelling 
you
would have been dwelling 
he/she/it
would have been dwelling 
we
would have been dwelling 
you
would have been dwelling 
they
would have been dwelling 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [dwell]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
dwell 
you
dwell 
he/she/it
dwell 
we
dwell 
you
dwell 
they
dwell 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
dwelt; dwelled 
you
dwelt; dwelled 
he/she/it
dwelt; dwelled 
we
dwelt; dwelled 
you
dwelt; dwelled 
they
dwelt; dwelled 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had dwelt; dwelled 
you
had dwelt; dwelled 
he/she/it
had dwelt; dwelled 
we
had dwelt; dwelled 
you
had dwelt; dwelled 
they
had dwelt; dwelled 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [dwell]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
dwell 
you
Let´s dwell 
he/she/it
dwell 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [dwell]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
dwelling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
dwelt; dwelled 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [dwell]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

dwell on

dwell uponNepravidelné slovesá