Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas REREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  reread


Nepravidelné sloveso a minulý čas reread

Infinitív

reread

Príčastie minulé

reread

rereaden ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

read

[riːd]

read

[red]

read
readen

[red]
[riːdn]


Časovanie nepravidelného slovesa [reread]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
reread 
you
reread 
he/she/it
rereads 
we
reread 
you
reread 
they
reread 

Prítomný priebehový

I
am rereading 
you
are rereading 
he/she/it
is rereading 
we
are rereading 
you
are rereading 
they
are rereading 

Minulý čas

I
reread 
you
reread 
he/she/it
reread 
we
reread 
you
reread 
they
reread 

Minulý priebehový

I
was rereading 
you
were rereading 
he/she/it
was rereading 
we
were rereading 
you
were rereading 
they
were rereading 

Predrítomný čas

I
have reread 
you
have reread 
he/she/it
has reread 
we
have reread 
you
have reread 
they
have reread 

Predprítomný čas priebehový

I
have been rereading 
you
have been rereading 
he/she/it
has been rereading 
we
have been rereading 
you
have been rereading 
they
have been rereading 

Predminulý

I
had reread 
you
had reread 
he/she/it
had reread 
we
had reread 
you
had reread 
they
had reread 

Predminulý priebehový

I
had been rereading 
you
had been rereading 
he/she/it
had been rereading 
we
had been rereading 
you
had been rereading 
they
had been rereading 

Budúce

I
will reread 
you
will reread 
he/she/it
will reread 
we
will reread 
you
will reread 
they
will reread 

Budúce priebehový

I
will be rereading 
you
will be rereading 
he/she/it
will be rereading 
we
will be rereading 
you
will be rereading 
they
will be rereading 

Predbudúci

I
will have reread 
you
will have reread 
he/she/it
will have reread 
we
will have reread 
you
will have reread 
they
will have reread 

Predbudúci priebehový

I
will have been rereading 
you
will have been rereading 
he/she/it
will have been rereading 
we
will have been rereading 
you
will have been rereading 
they
will have been rereading 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [reread]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would reread 
you
would reread 
he/she/it
would reread 
we
would reread 
you
would reread 
they
would reread 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be rereading 
you
would be rereading 
he/she/it
would be rereading 
we
would be rereading 
you
would be rereading 
they
would be rereading 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have reread 
you
would have reread 
he/she/it
would have reread 
we
would have reread 
you
would have reread 
they
would have reread 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been rereading 
you
would have been rereading 
he/she/it
would have been rereading 
we
would have been rereading 
you
would have been rereading 
they
would have been rereading 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [reread]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
reread 
you
reread 
he/she/it
reread 
we
reread 
you
reread 
they
reread 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
reread 
you
reread 
he/she/it
reread 
we
reread 
you
reread 
they
reread 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had reread 
you
had reread 
he/she/it
had reread 
we
had reread 
you
had reread 
they
had reread 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [reread]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
reread 
you
Let´s reread 
he/she/it
reread 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [reread]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
rereading 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
reread 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá