Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SLIDE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  slide


Nepravidelné sloveso a minulý čas slide

B2 Preklad: kĺzať (sa)

Infinitív

slide

[slaɪd]

Minulý čas

slid

[slɪd]

Príčastie minulé

slid

slidden *

[slɪd]
[slɪdn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

backslid

backslid
backslidden

overslid

overslid
overslidden


Časovanie nepravidelného slovesa [slide]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
slide 
you
slide 
he/she/it
slides 
we
slide 
you
slide 
they
slide 

Prítomný priebehový

I
am sliding 
you
are sliding 
he/she/it
is sliding 
we
are sliding 
you
are sliding 
they
are sliding 

Minulý čas

I
slid 
you
slid 
he/she/it
slid 
we
slid 
you
slid 
they
slid 

Minulý priebehový

I
was sliding 
you
were sliding 
he/she/it
was sliding 
we
were sliding 
you
were sliding 
they
were sliding 

Predrítomný čas

I
have slid; slidden 
you
have slid; slidden 
he/she/it
has slid; slidden 
we
have slid; slidden 
you
have slid; slidden 
they
have slid; slidden 

Predprítomný čas priebehový

I
have been sliding 
you
have been sliding 
he/she/it
has been sliding 
we
have been sliding 
you
have been sliding 
they
have been sliding 

Predminulý

I
had slid; slidden 
you
had slid; slidden 
he/she/it
had slid; slidden 
we
had slid; slidden 
you
had slid; slidden 
they
had slid; slidden 

Predminulý priebehový

I
had been sliding 
you
had been sliding 
he/she/it
had been sliding 
we
had been sliding 
you
had been sliding 
they
had been sliding 

Budúce

I
will slide 
you
will slide 
he/she/it
will slide 
we
will slide 
you
will slide 
they
will slide 

Budúce priebehový

I
will be sliding 
you
will be sliding 
he/she/it
will be sliding 
we
will be sliding 
you
will be sliding 
they
will be sliding 

Predbudúci

I
will have slid; slidden 
you
will have slid; slidden 
he/she/it
will have slid; slidden 
we
will have slid; slidden 
you
will have slid; slidden 
they
will have slid; slidden 

Predbudúci priebehový

I
will have been sliding 
you
will have been sliding 
he/she/it
will have been sliding 
we
will have been sliding 
you
will have been sliding 
they
will have been sliding 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [slide]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would slide 
you
would slide 
he/she/it
would slide 
we
would slide 
you
would slide 
they
would slide 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be sliding 
you
would be sliding 
he/she/it
would be sliding 
we
would be sliding 
you
would be sliding 
they
would be sliding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have slid; slidden 
you
would have slid; slidden 
he/she/it
would have slid; slidden 
we
would have slid; slidden 
you
would have slid; slidden 
they
would have slid; slidden 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been sliding 
you
would have been sliding 
he/she/it
would have been sliding 
we
would have been sliding 
you
would have been sliding 
they
would have been sliding 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [slide]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
slide 
you
slide 
he/she/it
slide 
we
slide 
you
slide 
they
slide 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
slid 
you
slid 
he/she/it
slid 
we
slid 
you
slid 
they
slid 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had slid; slidden 
you
had slid; slidden 
he/she/it
had slid; slidden 
we
had slid; slidden 
you
had slid; slidden 
they
had slid; slidden 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [slide]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
slide 
you
Let´s slide 
he/she/it
slide 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [slide]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
sliding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
slid; slidden 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [slide]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

slide outNepravidelné slovesá