Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas THRUST | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  thrust


Nepravidelné sloveso a minulý čas thrust

B2 Preklad: strčiť, vraziť

Infinitív

thrust

[θrʌst]

Minulý čas

thrust

thrusted *

[θrʌst]
[θrʌstid]

Príčastie minulé

thrust

thrusted *

[θrʌst]
[θrʌstid]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

outthrust
outthrusted

outthrust
outthrusted


Časovanie nepravidelného slovesa [thrust]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
thrust 
you
thrust 
he/she/it
thrusts 
we
thrust 
you
thrust 
they
thrust 

Prítomný priebehový

I
am thrusting 
you
are thrusting 
he/she/it
is thrusting 
we
are thrusting 
you
are thrusting 
they
are thrusting 

Minulý čas

I
thrust 
you
thrust 
he/she/it
thrust 
we
thrust 
you
thrust 
they
thrust 

Minulý priebehový

I
was thrusting 
you
were thrusting 
he/she/it
was thrusting 
we
were thrusting 
you
were thrusting 
they
were thrusting 

Predrítomný čas

I
have thrust 
you
have thrust 
he/she/it
has thrust 
we
have thrust 
you
have thrust 
they
have thrust 

Predprítomný čas priebehový

I
have been thrusting 
you
have been thrusting 
he/she/it
has been thrusting 
we
have been thrusting 
you
have been thrusting 
they
have been thrusting 

Predminulý

I
had thrust 
you
had thrust 
he/she/it
had thrust 
we
had thrust 
you
had thrust 
they
had thrust 

Predminulý priebehový

I
had been thrusting 
you
had been thrusting 
he/she/it
had been thrusting 
we
had been thrusting 
you
had been thrusting 
they
had been thrusting 

Budúce

I
will thrust 
you
will thrust 
he/she/it
will thrust 
we
will thrust 
you
will thrust 
they
will thrust 

Budúce priebehový

I
will be thrusting 
you
will be thrusting 
he/she/it
will be thrusting 
we
will be thrusting 
you
will be thrusting 
they
will be thrusting 

Predbudúci

I
will have thrust 
you
will have thrust 
he/she/it
will have thrust 
we
will have thrust 
you
will have thrust 
they
will have thrust 

Predbudúci priebehový

I
will have been thrusting 
you
will have been thrusting 
he/she/it
will have been thrusting 
we
will have been thrusting 
you
will have been thrusting 
they
will have been thrusting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [thrust]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would thrust 
you
would thrust 
he/she/it
would thrust 
we
would thrust 
you
would thrust 
they
would thrust 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be thrusting 
you
would be thrusting 
he/she/it
would be thrusting 
we
would be thrusting 
you
would be thrusting 
they
would be thrusting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have thrust 
you
would have thrust 
he/she/it
would have thrust 
we
would have thrust 
you
would have thrust 
they
would have thrust 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been thrusting 
you
would have been thrusting 
he/she/it
would have been thrusting 
we
would have been thrusting 
you
would have been thrusting 
they
would have been thrusting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [thrust]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
thrust 
you
thrust 
he/she/it
thrust 
we
thrust 
you
thrust 
they
thrust 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
thrust 
you
thrust 
he/she/it
thrust 
we
thrust 
you
thrust 
they
thrust 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had thrust 
you
had thrust 
he/she/it
had thrust 
we
had thrust 
you
had thrust 
they
had thrust 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [thrust]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
thrust 
you
Let´s thrust 
he/she/it
thrust 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [thrust]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
thrusting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
thrust 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [thrust]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

thrust aside

thrust pastNepravidelné slovesá