Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas UNCLOTHE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  unclothe


Nepravidelné sloveso a minulý čas unclothe

Infinitív

unclothe

Minulý čas

unclad

unclothed

Príčastie minulé

unclad

unclothedSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

clothe

[kləʊð]

clothed
clad

[kləʊðd]
[klæd]

clothed
clad

[kləʊðd]
[klæd]


Časovanie nepravidelného slovesa [unclothe]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
unclothe 
you
unclothe 
he/she/it
unclothes 
we
unclothe 
you
unclothe 
they
unclothe 

Prítomný priebehový

I
am unclothing 
you
are unclothing 
he/she/it
is unclothing 
we
are unclothing 
you
are unclothing 
they
are unclothing 

Minulý čas

I
unclothed 
you
unclothed 
he/she/it
unclothed 
we
unclothed 
you
unclothed 
they
unclothed 

Minulý priebehový

I
was unclothing 
you
were unclothing 
he/she/it
was unclothing 
we
were unclothing 
you
were unclothing 
they
were unclothing 

Predrítomný čas

I
have unclothed 
you
have unclothed 
he/she/it
has unclothed 
we
have unclothed 
you
have unclothed 
they
have unclothed 

Predprítomný čas priebehový

I
have been unclothing 
you
have been unclothing 
he/she/it
has been unclothing 
we
have been unclothing 
you
have been unclothing 
they
have been unclothing 

Predminulý

I
had unclothed 
you
had unclothed 
he/she/it
had unclothed 
we
had unclothed 
you
had unclothed 
they
had unclothed 

Predminulý priebehový

I
had been unclothing 
you
had been unclothing 
he/she/it
had been unclothing 
we
had been unclothing 
you
had been unclothing 
they
had been unclothing 

Budúce

I
will unclothe 
you
will unclothe 
he/she/it
will unclothe 
we
will unclothe 
you
will unclothe 
they
will unclothe 

Budúce priebehový

I
will be unclothing 
you
will be unclothing 
he/she/it
will be unclothing 
we
will be unclothing 
you
will be unclothing 
they
will be unclothing 

Predbudúci

I
will have unclothed 
you
will have unclothed 
he/she/it
will have unclothed 
we
will have unclothed 
you
will have unclothed 
they
will have unclothed 

Predbudúci priebehový

I
will have been unclothing 
you
will have been unclothing 
he/she/it
will have been unclothing 
we
will have been unclothing 
you
will have been unclothing 
they
will have been unclothing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [unclothe]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would unclothe 
you
would unclothe 
he/she/it
would unclothe 
we
would unclothe 
you
would unclothe 
they
would unclothe 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be unclothing 
you
would be unclothing 
he/she/it
would be unclothing 
we
would be unclothing 
you
would be unclothing 
they
would be unclothing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have unclothed 
you
would have unclothed 
he/she/it
would have unclothed 
we
would have unclothed 
you
would have unclothed 
they
would have unclothed 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been unclothing 
you
would have been unclothing 
he/she/it
would have been unclothing 
we
would have been unclothing 
you
would have been unclothing 
they
would have been unclothing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [unclothe]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
unclothe 
you
unclothe 
he/she/it
unclothe 
we
unclothe 
you
unclothe 
they
unclothe 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
unclothed 
you
unclothed 
he/she/it
unclothed 
we
unclothed 
you
unclothed 
they
unclothed 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had unclothed 
you
had unclothed 
he/she/it
had unclothed 
we
had unclothed 
you
had unclothed 
they
had unclothed 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [unclothe]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
unclothe 
you
Let´s unclothe 
he/she/it
unclothe 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [unclothe]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
unclothing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
unclothed 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá