Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas UNDERTAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  undertake


Nepravidelné sloveso a minulý čas undertake

C1 Preklad: podniknúť

Infinitív

undertake

[ˌʌndəˈteɪk]

Minulý čas

undertook

undertaked *

[ˌʌndəˈtʊk]
[ˌʌndəˈteɪkəd]

Príčastie minulé

undertaken

[ˌʌndəˈteɪkən]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

take

[teɪk]

took
taked

[tʊk]
[teɪkəd]

taken

[ˈteɪkən]


Časovanie nepravidelného slovesa [undertake]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
undertake 
you
undertake 
he/she/it
undertakes 
we
undertake 
you
undertake 
they
undertake 

Prítomný priebehový

I
am undertaking 
you
are undertaking 
he/she/it
is undertaking 
we
are undertaking 
you
are undertaking 
they
are undertaking 

Minulý čas

I
undertook 
you
undertook 
he/she/it
undertook 
we
undertook 
you
undertook 
they
undertook 

Minulý priebehový

I
was undertaking 
you
were undertaking 
he/she/it
was undertaking 
we
were undertaking 
you
were undertaking 
they
were undertaking 

Predrítomný čas

I
have undertaken 
you
have undertaken 
he/she/it
has undertaken 
we
have undertaken 
you
have undertaken 
they
have undertaken 

Predprítomný čas priebehový

I
have been undertaking 
you
have been undertaking 
he/she/it
has been undertaking 
we
have been undertaking 
you
have been undertaking 
they
have been undertaking 

Predminulý

I
had undertaken 
you
had undertaken 
he/she/it
had undertaken 
we
had undertaken 
you
had undertaken 
they
had undertaken 

Predminulý priebehový

I
had been undertaking 
you
had been undertaking 
he/she/it
had been undertaking 
we
had been undertaking 
you
had been undertaking 
they
had been undertaking 

Budúce

I
will undertake 
you
will undertake 
he/she/it
will undertake 
we
will undertake 
you
will undertake 
they
will undertake 

Budúce priebehový

I
will be undertaking 
you
will be undertaking 
he/she/it
will be undertaking 
we
will be undertaking 
you
will be undertaking 
they
will be undertaking 

Predbudúci

I
will have undertaken 
you
will have undertaken 
he/she/it
will have undertaken 
we
will have undertaken 
you
will have undertaken 
they
will have undertaken 

Predbudúci priebehový

I
will have been undertaking 
you
will have been undertaking 
he/she/it
will have been undertaking 
we
will have been undertaking 
you
will have been undertaking 
they
will have been undertaking 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [undertake]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would undertake 
you
would undertake 
he/she/it
would undertake 
we
would undertake 
you
would undertake 
they
would undertake 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be undertaking 
you
would be undertaking 
he/she/it
would be undertaking 
we
would be undertaking 
you
would be undertaking 
they
would be undertaking 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have undertaken 
you
would have undertaken 
he/she/it
would have undertaken 
we
would have undertaken 
you
would have undertaken 
they
would have undertaken 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been undertaking 
you
would have been undertaking 
he/she/it
would have been undertaking 
we
would have been undertaking 
you
would have been undertaking 
they
would have been undertaking 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [undertake]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
undertake 
you
undertake 
he/she/it
undertake 
we
undertake 
you
undertake 
they
undertake 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
undertook 
you
undertook 
he/she/it
undertook 
we
undertook 
you
undertook 
they
undertook 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had undertaken 
you
had undertaken 
he/she/it
had undertaken 
we
had undertaken 
you
had undertaken 
they
had undertaken 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [undertake]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
undertake 
you
Let´s undertake 
he/she/it
undertake 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [undertake]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
undertaking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
undertaken 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá