Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas EAT | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  eat


Nepravidelné sloveso a minulý čas eat

A1 Preklad: jesť

Infinitív

eat

[iːt]

Minulý čas

ate

[et]
[eɪt]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

overate
overet

overeaten

forfretted

forfretted
forfretten

fretted
frate

fretted
fretten

outate

outeaten

underate
underet

undereaten


Časovanie nepravidelného slovesa [eat]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
eat 
you
eat 
he/she/it
eats 
we
eat 
you
eat 
they
eat 

Prítomný priebehový

I
am eating 
you
are eating 
he/she/it
is eating 
we
are eating 
you
are eating 
they
are eating 

Minulý čas

I
ate 
you
ate 
he/she/it
ate 
we
ate 
you
ate 
they
ate 

Minulý priebehový

I
was eating 
you
were eating 
he/she/it
was eating 
we
were eating 
you
were eating 
they
were eating 

Predrítomný čas

I
have eaten 
you
have eaten 
he/she/it
has eaten 
we
have eaten 
you
have eaten 
they
have eaten 

Predprítomný čas priebehový

I
have been eating 
you
have been eating 
he/she/it
has been eating 
we
have been eating 
you
have been eating 
they
have been eating 

Predminulý

I
had eaten 
you
had eaten 
he/she/it
had eaten 
we
had eaten 
you
had eaten 
they
had eaten 

Predminulý priebehový

I
had been eating 
you
had been eating 
he/she/it
had been eating 
we
had been eating 
you
had been eating 
they
had been eating 

Budúce

I
will eat 
you
will eat 
he/she/it
will eat 
we
will eat 
you
will eat 
they
will eat 

Budúce priebehový

I
will be eating 
you
will be eating 
he/she/it
will be eating 
we
will be eating 
you
will be eating 
they
will be eating 

Predbudúci

I
will have eaten 
you
will have eaten 
he/she/it
will have eaten 
we
will have eaten 
you
will have eaten 
they
will have eaten 

Predbudúci priebehový

I
will have been eating 
you
will have been eating 
he/she/it
will have been eating 
we
will have been eating 
you
will have been eating 
they
will have been eating 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [eat]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would eat 
you
would eat 
he/she/it
would eat 
we
would eat 
you
would eat 
they
would eat 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be eating 
you
would be eating 
he/she/it
would be eating 
we
would be eating 
you
would be eating 
they
would be eating 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have eaten 
you
would have eaten 
he/she/it
would have eaten 
we
would have eaten 
you
would have eaten 
they
would have eaten 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been eating 
you
would have been eating 
he/she/it
would have been eating 
we
would have been eating 
you
would have been eating 
they
would have been eating 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [eat]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
eat 
you
eat 
he/she/it
eat 
we
eat 
you
eat 
they
eat 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
ate 
you
ate 
he/she/it
ate 
we
ate 
you
ate 
they
ate 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had eaten 
you
had eaten 
he/she/it
had eaten 
we
had eaten 
you
had eaten 
they
had eaten 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [eat]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
eat 
you
Let´s eat 
he/she/it
eat 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [eat]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
eating 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
eaten 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [eat]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

eat away

eat in

eat into

eat out

eat upNepravidelné slovesá