Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas TEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  tear


Nepravidelné sloveso a minulý čas tear

B1 Preklad: trhať

Infinitív

tear

[tɛə]

Minulý čas

tore

[tɔː]

Príčastie minulé

torn

[tɔːn]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

uptore

uptorn


Časovanie nepravidelného slovesa [tear]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
tear 
you
tear 
he/she/it
tears 
we
tear 
you
tear 
they
tear 

Prítomný priebehový

I
am tearing 
you
are tearing 
he/she/it
is tearing 
we
are tearing 
you
are tearing 
they
are tearing 

Minulý čas

I
tore 
you
tore 
he/she/it
tore 
we
tore 
you
tore 
they
tore 

Minulý priebehový

I
was tearing 
you
were tearing 
he/she/it
was tearing 
we
were tearing 
you
were tearing 
they
were tearing 

Predrítomný čas

I
have torn 
you
have torn 
he/she/it
has torn 
we
have torn 
you
have torn 
they
have torn 

Predprítomný čas priebehový

I
have been tearing 
you
have been tearing 
he/she/it
has been tearing 
we
have been tearing 
you
have been tearing 
they
have been tearing 

Predminulý

I
had torn 
you
had torn 
he/she/it
had torn 
we
had torn 
you
had torn 
they
had torn 

Predminulý priebehový

I
had been tearing 
you
had been tearing 
he/she/it
had been tearing 
we
had been tearing 
you
had been tearing 
they
had been tearing 

Budúce

I
will tear 
you
will tear 
he/she/it
will tear 
we
will tear 
you
will tear 
they
will tear 

Budúce priebehový

I
will be tearing 
you
will be tearing 
he/she/it
will be tearing 
we
will be tearing 
you
will be tearing 
they
will be tearing 

Predbudúci

I
will have torn 
you
will have torn 
he/she/it
will have torn 
we
will have torn 
you
will have torn 
they
will have torn 

Predbudúci priebehový

I
will have been tearing 
you
will have been tearing 
he/she/it
will have been tearing 
we
will have been tearing 
you
will have been tearing 
they
will have been tearing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [tear]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would tear 
you
would tear 
he/she/it
would tear 
we
would tear 
you
would tear 
they
would tear 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be tearing 
you
would be tearing 
he/she/it
would be tearing 
we
would be tearing 
you
would be tearing 
they
would be tearing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have torn 
you
would have torn 
he/she/it
would have torn 
we
would have torn 
you
would have torn 
they
would have torn 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been tearing 
you
would have been tearing 
he/she/it
would have been tearing 
we
would have been tearing 
you
would have been tearing 
they
would have been tearing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [tear]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
tear 
you
tear 
he/she/it
tear 
we
tear 
you
tear 
they
tear 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
tore 
you
tore 
he/she/it
tore 
we
tore 
you
tore 
they
tore 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had torn 
you
had torn 
he/she/it
had torn 
we
had torn 
you
had torn 
they
had torn 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [tear]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
tear 
you
Let´s tear 
he/she/it
tear 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [tear]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
tearing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
torn 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [tear]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

tear along

tear apart

tear at

tear away

tear down

tear into

tear off

tear out

tear upNepravidelné slovesá