Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas TELL | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  tell


Nepravidelné sloveso a minulý čas tell

A1 Preklad: povdať, rozprávať

Infinitív

tell

[tel]

Minulý čas

told

talled *

[told]
[təʊld]

Príčastie minulé

told

talled *

[told]
[təʊld]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

foretell

[fɔːˈtel]

foretold
foretelled

[fɔːˈtold]
[fɔːˈtəʊld]

foretold
foretelled

[fɔːˈtold]
[fɔːˈtəʊld]

retell

[ˌri'tel]

retold
retelled

[ˌri'təʊld]
[ˌri'teləd]

retold
retelled

[ˌri'təʊld]
[ˌri'teləd]

forthtold

forthtold

mistold

mistold

outtold
outtelled

outtold
outtelled


Časovanie nepravidelného slovesa [tell]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
tell 
you
tell 
he/she/it
tells 
we
tell 
you
tell 
they
tell 

Prítomný priebehový

I
am telling 
you
are telling 
he/she/it
is telling 
we
are telling 
you
are telling 
they
are telling 

Minulý čas

I
told 
you
told 
he/she/it
told 
we
told 
you
told 
they
told 

Minulý priebehový

I
was telling 
you
were telling 
he/she/it
was telling 
we
were telling 
you
were telling 
they
were telling 

Predrítomný čas

I
have told 
you
have told 
he/she/it
has told 
we
have told 
you
have told 
they
have told 

Predprítomný čas priebehový

I
have been telling 
you
have been telling 
he/she/it
has been telling 
we
have been telling 
you
have been telling 
they
have been telling 

Predminulý

I
had told 
you
had told 
he/she/it
had told 
we
had told 
you
had told 
they
had told 

Predminulý priebehový

I
had been telling 
you
had been telling 
he/she/it
had been telling 
we
had been telling 
you
had been telling 
they
had been telling 

Budúce

I
will tell 
you
will tell 
he/she/it
will tell 
we
will tell 
you
will tell 
they
will tell 

Budúce priebehový

I
will be telling 
you
will be telling 
he/she/it
will be telling 
we
will be telling 
you
will be telling 
they
will be telling 

Predbudúci

I
will have told 
you
will have told 
he/she/it
will have told 
we
will have told 
you
will have told 
they
will have told 

Predbudúci priebehový

I
will have been telling 
you
will have been telling 
he/she/it
will have been telling 
we
will have been telling 
you
will have been telling 
they
will have been telling 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [tell]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would tell 
you
would tell 
he/she/it
would tell 
we
would tell 
you
would tell 
they
would tell 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be telling 
you
would be telling 
he/she/it
would be telling 
we
would be telling 
you
would be telling 
they
would be telling 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have told 
you
would have told 
he/she/it
would have told 
we
would have told 
you
would have told 
they
would have told 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been telling 
you
would have been telling 
he/she/it
would have been telling 
we
would have been telling 
you
would have been telling 
they
would have been telling 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [tell]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
tell 
you
tell 
he/she/it
tell 
we
tell 
you
tell 
they
tell 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
told 
you
told 
he/she/it
told 
we
told 
you
told 
they
told 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had told 
you
had told 
he/she/it
had told 
we
had told 
you
had told 
they
had told 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [tell]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
tell 
you
Let´s tell 
he/she/it
tell 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [tell]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
telling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
told 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [tell]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

tell off

tell onNepravidelné slovesá