Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FEED | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  feed


Nepravidelné sloveso a minulý čas feed

B1 Preklad: kŕmiť, živiť

Infinitív

feed

[fi:d]

Minulý čas

fed

[fed]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

breastfed

breastfed

bottle-fed

bottle-fed

force-feed

force-feed

hand-feed

hand-feed

misfeed

misfeed

overfeed

overfeed

self-feed

self-feed

spoon-feed

spoon-feed

underfeed

underfeed


Časovanie nepravidelného slovesa [feed]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
feed 
you
feed 
he/she/it
feeds 
we
feed 
you
feed 
they
feed 

Prítomný priebehový

I
am feeding 
you
are feeding 
he/she/it
is feeding 
we
are feeding 
you
are feeding 
they
are feeding 

Minulý čas

I
fed 
you
fed 
he/she/it
fed 
we
fed 
you
fed 
they
fed 

Minulý priebehový

I
was feeding 
you
were feeding 
he/she/it
was feeding 
we
were feeding 
you
were feeding 
they
were feeding 

Predrítomný čas

I
have fed 
you
have fed 
he/she/it
has fed 
we
have fed 
you
have fed 
they
have fed 

Predprítomný čas priebehový

I
have been feeding 
you
have been feeding 
he/she/it
has been feeding 
we
have been feeding 
you
have been feeding 
they
have been feeding 

Predminulý

I
had fed 
you
had fed 
he/she/it
had fed 
we
had fed 
you
had fed 
they
had fed 

Predminulý priebehový

I
had been feeding 
you
had been feeding 
he/she/it
had been feeding 
we
had been feeding 
you
had been feeding 
they
had been feeding 

Budúce

I
will feed 
you
will feed 
he/she/it
will feed 
we
will feed 
you
will feed 
they
will feed 

Budúce priebehový

I
will be feeding 
you
will be feeding 
he/she/it
will be feeding 
we
will be feeding 
you
will be feeding 
they
will be feeding 

Predbudúci

I
will have fed 
you
will have fed 
he/she/it
will have fed 
we
will have fed 
you
will have fed 
they
will have fed 

Predbudúci priebehový

I
will have been feeding 
you
will have been feeding 
he/she/it
will have been feeding 
we
will have been feeding 
you
will have been feeding 
they
will have been feeding 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [feed]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would feed 
you
would feed 
he/she/it
would feed 
we
would feed 
you
would feed 
they
would feed 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be feeding 
you
would be feeding 
he/she/it
would be feeding 
we
would be feeding 
you
would be feeding 
they
would be feeding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have fed 
you
would have fed 
he/she/it
would have fed 
we
would have fed 
you
would have fed 
they
would have fed 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been feeding 
you
would have been feeding 
he/she/it
would have been feeding 
we
would have been feeding 
you
would have been feeding 
they
would have been feeding 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [feed]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
feed 
you
feed 
he/she/it
feed 
we
feed 
you
feed 
they
feed 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
fed 
you
fed 
he/she/it
fed 
we
fed 
you
fed 
they
fed 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had fed 
you
had fed 
he/she/it
had fed 
we
had fed 
you
had fed 
they
had fed 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [feed]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
feed 
you
Let´s feed 
he/she/it
feed 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [feed]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
feeding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
fed 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [feed]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

feed upNepravidelné slovesá