Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas LEARN | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  learn


Nepravidelné sloveso a minulý čas learn

A1 Preklad: učiť sa

Infinitív

learn

[lɜːn]

Minulý čas

learned

learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]

Príčastie minulé

learned

learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

mislearned
mislearnt

mislearned
mislearnt

overlearned
overlearnt

overlearned
overlearnt

relearned
relearnt

relearned
relearnt

unlearned
unlearnt

unlearned
unlearnt


Časovanie nepravidelného slovesa [learn]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
learn 
you
learn 
he/she/it
learns 
we
learn 
you
learn 
they
learn 

Prítomný priebehový

I
am learning 
you
are learning 
he/she/it
is learning 
we
are learning 
you
are learning 
they
are learning 

Minulý čas

I
learnt; learned 
you
learnt; learned 
he/she/it
learnt; learned 
we
learnt; learned 
you
learnt; learned 
they
learnt; learned 

Minulý priebehový

I
was learning 
you
were learning 
he/she/it
was learning 
we
were learning 
you
were learning 
they
were learning 

Predrítomný čas

I
have learnt; learned 
you
have learnt; learned 
he/she/it
has learnt; learned 
we
have learnt; learned 
you
have learnt; learned 
they
have learnt; learned 

Predprítomný čas priebehový

I
have been learning 
you
have been learning 
he/she/it
has been learning 
we
have been learning 
you
have been learning 
they
have been learning 

Predminulý

I
had learnt; learned 
you
had learnt; learned 
he/she/it
had learnt; learned 
we
had learnt; learned 
you
had learnt; learned 
they
had learnt; learned 

Predminulý priebehový

I
had been learning 
you
had been learning 
he/she/it
had been learning 
we
had been learning 
you
had been learning 
they
had been learning 

Budúce

I
will learn 
you
will learn 
he/she/it
will learn 
we
will learn 
you
will learn 
they
will learn 

Budúce priebehový

I
will be learning 
you
will be learning 
he/she/it
will be learning 
we
will be learning 
you
will be learning 
they
will be learning 

Predbudúci

I
will have learnt; learned 
you
will have learnt; learned 
he/she/it
will have learnt; learned 
we
will have learnt; learned 
you
will have learnt; learned 
they
will have learnt; learned 

Predbudúci priebehový

I
will have been learning 
you
will have been learning 
he/she/it
will have been learning 
we
will have been learning 
you
will have been learning 
they
will have been learning 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [learn]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would learn 
you
would learn 
he/she/it
would learn 
we
would learn 
you
would learn 
they
would learn 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be learning 
you
would be learning 
he/she/it
would be learning 
we
would be learning 
you
would be learning 
they
would be learning 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have learnt; learned 
you
would have learnt; learned 
he/she/it
would have learnt; learned 
we
would have learnt; learned 
you
would have learnt; learned 
they
would have learnt; learned 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been learning 
you
would have been learning 
he/she/it
would have been learning 
we
would have been learning 
you
would have been learning 
they
would have been learning 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [learn]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
learn 
you
learn 
he/she/it
learn 
we
learn 
you
learn 
they
learn 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
learnt; learned 
you
learnt; learned 
he/she/it
learnt; learned 
we
learnt; learned 
you
learnt; learned 
they
learnt; learned 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had learnt; learned 
you
had learnt; learned 
he/she/it
had learnt; learned 
we
had learnt; learned 
you
had learnt; learned 
they
had learnt; learned 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [learn]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
learn 
you
Let´s learn 
he/she/it
learn 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [learn]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
learning 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
learnt; learned 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [learn]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

learn off

learn upNepravidelné slovesá